Endast idag: Gratis frakt!

Medlingsvillkor

AFFÄRSKONSTRUKTION

Erbjudandet av rörliga varor på webbplatsen säljs inte av webbplatsägaren utan av säljaren. Därför ingås ett avtal mellan köparen och säljaren när köp av lös egendom. Webbplatsägaren är därför inte part i detta försäljningsavtal. De allmänna villkoren som gäller mellan säljaren och köparen ingår i detta dokument för enkelhets skull. Observera: dessa allmänna villkor gäller mellan köparen och säljaren och kan därför inte åberopas mot webbplatsägaren.

Om säljaren är belägen i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gäller det europeiska distansförsäljningsdirektivet. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:

- Säljaren måste förse köparen med information om skatter, betalning, leverans och utförande av avtalet tydligt och skriftligt.

- Köparen får order inom 30 dagar, såvida inte en annan term har avtalats med säljaren. Om det rörliga objektet i fråga inte längre är tillgängligt måste säljaren meddela köparen om detta. Eventuella (ned) betalningar måste återbetalas inom trettio dagar, såvida inte säljaren levererar en jämförbar rörlig vara.

- Köparen har en ångerrätt, vilket innebär att köparen kan vända köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader kommer att bäras av köparen. Eventuella (ned) betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I dessa medlingsvillkor har följande termer följande betydelser:

Webbplats: plattform tillgänglig tillgänglig via www.prewise.nl, som också inkluderar alla tillhörande underdomäner.

Webbplatsägare: företaget EDTA B.V., beläget på Roenhorststraat 5 i Winterswijk, postnummer 7103WK, och registrerat vid handelskammaren under nummer 82029342. VAT number: NL862310544B01

Köpare: personen som gör ett köp på ovanstående webbplats.

Säljare: företag som antingen som producent eller som handlare säljer lös egendom till köparen.

ARTIKEL 2 - KÖPERS RÄTTIGHETER

Om säljaren är belägen i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gäller det europeiska distansförsäljningsdirektivet. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:

Säljaren måste ge köparen information om skatter, betalning, leverans och utförande av avtalet tydligt och skriftligt.

Köparen får beställningen inom 30 dagar, såvida inte en annan term har avtalats med säljaren. Om det rörliga objektet i fråga inte längre är tillgängligt måste säljaren meddela köparen om detta. Eventuella (ned) betalningar måste återbetalas inom trettio dagar, såvida inte säljaren levererar en jämförbar rörlig vara.

Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan vända köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader kommer att bäras av köparen. Eventuella (ned) betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 3 - MEDIERINGSTJÄNSTENS NATUR

Erbjudandet av rörliga varor på webbplatsen säljs inte av webbplatsägaren utan av säljaren. Därför ingås ett avtal mellan köparen och säljaren när köp av lös egendom. Webbplatsägaren är därför inte part i detta försäljningsavtal.

Vissa lös egendom köps via webbplatsen från tredje parter, oavsett om de är etablerade i EU eller inte.

Tjänsten som webbplatsägaren tillhandahåller är en medlingstjänst som tillhandahålls till en tredje part. Vid beställning av en rörlig vara via webbplatsen har webbplatsägaren behörighet att agera som medlare i köparens namn och för köparens konto och att beställa den rörliga artikeln från den verkliga säljaren av den rörliga artikeln i fråga.

Om den verkliga säljaren är etablerad utanför Nederländerna och den relevanta lös egendom därför måste importeras kommer detta att göras under köparens namn. Ytterligare kostnader, såsom importmoms och (tull) godkännande, kommer att bäras av köparen.

ARTIKEL 4 - BETALNING

Betalning för den köpta produkten behandlas via webbplatsägaren. Webbplatsägaren ansvarar också för (vidare) betalning till den verkliga säljaren.

Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen skiljer sig från de belopp som webbplatsägaren (på) betalar till den verkliga säljaren. Det är möjligt att säljaren ges möjlighet att köpa produkten till ett lägre belopp efter att det har köpts av köparen. Skillnaden mellan det belopp som betalats av köparen och det belopp som betalats till den verkliga säljaren kommer i dessa fall att betraktas som kompensation för tredje parts medlingstjänst som tillhandahålls av webbplatsägaren.

ARTIKEL 5 - KLAGSFÖRFARANDE

I händelse av att köparen är missnöjd med det sätt på vilket (mäklaravtalet) har genomförts, kan detta göras känt till webbplatsägaren via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Varje rapport gjord av köparen kommer att hanteras av webbplatsinnehavaren med största omsorg och så snart som möjligt. Webbplatsägaren kommer att ge ett substantiellt svar till köparen högst fjorton dagar efter mottagandet av meddelandet.

Vid missnöje med förfarandet som avses i punkt 1 i denna artikel kan köparen vända sig till tvistkommittén för den europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Villkor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

Artikel 8 - Uteslutande av ångerrätten

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 - Leverans och genomförande

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning

Artikel 13 - Betalning

Artikel 14 - Förfarande för klagomål

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser


ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

Under dessa förhållanden har följande termer följande betydelser:

Ytterligare avtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och / eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och företagaren;

Reflektionsperiod: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: den fysiska personen som inte agerar i utövandet av ett yrke, företag eller hantverk och som ingår avtal med företagaren;

Dag: kalenderdag;

Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;

Varaktighetstransaktion: ett avtal om en serie produkter och / eller tjänster vars leverans- och / eller köpskyldighet är spridd över tid;

Hållbart medium: alla medel eller hjälpmedel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen, inklusive e-post.

Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avbryta distansavtalet inom avkylningsperioden;

Modellformulär: formuläret för uttag som görs tillgängligt för konsumenten av företagaren och som kan fyllas i av konsumenten om han vill utöva sin ångerrätt;

Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som erbjuder produkter och / eller (tillgång till) digitalt innehåll och / eller tjänster till konsumenter på avstånd;

Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system som organiserats av entreprenören för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster, till och med ingåendet av avtalet, endast en eller flera tekniker för distanskommunikation med konsumenten;

Teknik för distanskommunikation: betyder att det kan användas för att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och entreprenören är tillsammans i samma rum samtidigt;

Allmänna villkor: nuvarande allmänna villkor för företagaren.

ARTIKEL 2 - ENTREPRENEURENS IDENTITET

Företagets namn; Taizhou Jiaojiang Xinqiluo E-commerce Co.,ltd

Företagsadress; D104,Fangyuan E-commerce area,Jiaojiang,Taizhou,Zhejiang,China,

Besöksadress om detta skiljer sig från affärsadressen; -

Telefonnummer och tid (er) när entreprenören kan nås via telefon;

E-postadress; 2870180420@qq.com

Handelskammarens nummer; 

Moms identifikationsnummer.

ARTIKEL 3 - GÄLLANDE

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal och beställningar mellan företagaren och konsumenten.
Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren, hur de kan ses och att dessa allmänna villkor kan inspekteras så snart som möjligt på konsumentens begäran. kan skickas gratis.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, i motsats till föregående stycke, innan distansavtalet ingås, kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att de kan vara kan enkelt förvaras på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det att anges innan distansavtalet ingås där de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att de kommer att skickas gratis elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran. I händelse av att specifika produkt- eller servicevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena mutatis mutandis och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid lita på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom. är.
I händelse av att en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor när som helst helt eller delvis förklaras ogiltiga eller förstörs, kommer dessa allmänna villkor att förbli i kraft och den relevanta ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen kommer att ersättas omedelbart av ömsesidigt avtal. en bestämmelse som tillnärmer originalets anspråk så nära som möjligt.
Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas enligt dessa allmänna villkor.

Osäkerheter om förklaringen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor bör förklaras i enlighet med dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDE

Om ett erbjudande är giltigt under en begränsad tidsperiod eller görs under villkor med upphävande eller resolut effekt eller något annat villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
Företagarens erbjudande är utan skyldighet. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
Företagarens erbjudande innehåller en beskrivning av de produkter och / eller tjänster som erbjuds, som alltid är fullständiga och korrekta. Erbjudandet innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder sig av bilder som innebär att dessa bilder visar produkten som erbjuds är dessa en riktig representation av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet kan inte binda företagaren.
Bilder med produkter är en riktig representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan dock inte garantera att de visade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Det gäller det
särskild:

priset inklusive skatter;
de möjliga kostnaderna för frakt;
hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
huruvida nivån för hastigheten för distanskommunikation är om inte kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan basis än den vanliga basraten för det använda kommunikationsmedlet;
om avtalet kommer att arkiveras efter ingåendet, och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten.
minimilängden för distansavtalet i händelse av en längdstransaktion.
tillämpa ångerrätten;
metoden för betalning, leverans och genomförande av avtalet;

ARTIKEL 5 - AVTALET

Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet i det ögonblick som konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
I händelse av att konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren, kan konsumenten lösa upp avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Entreprenören kan informera sig inom rättsliga ramar om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller begäran eller att fästa särskilda villkor för genomförandet.
Företagaren skickar konsumenten följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium, senast vid leveransen av produkten eller tjänsten eller det digitala innehållet:
besöksadressen till företagets affärsplats där konsumenten kan gå med klagomål;
villkoren för och hur konsumenten kan använda sig av ångerrätten eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten.
information om garantier och befintlig service efter köp;
priset, inklusive skatter, för produkten, tjänsten eller digitalt innehåll;
leveranskostnaderna, i tillämpliga fall;
metoden för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller är obestämd.
i händelse av att konsumenten har en ångerrätt, formuläret för återtagande av modellen.
Vid en utökad transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

ARTIKEL 6 - ÅTGÄRDENS RÄTT

Vid leverans av produkter:

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet utan att ange skäl i 14 dagar.

Denna reflektionsperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och tillkännagivits till företagaren.
Om:

konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning, reflektionsperioden börjar den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den sista produkten. Under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, kan företagaren vägra att beställa flera produkter med olika leveranstider.
leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar, reflektionsperioden börjar den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den sista försändelsen eller den sista delen;
avtalet omfattar regelbunden leverans av produkter under en viss period, reflektionsperioden börjar den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium:

I händelse av att ett serviceavtal eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll inte har levererats på ett konkret medium, kan konsumenten lösa upp avtalet i fjorton dagar utan att ange skäl. Dessa fjorton dagar börjar dagen efter det att avtalet ingicks.

Utökad reflektionsperiod för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte har levererats på ett konkret medium när de inte informerar om ångerrätten:

Om företagaren inte har tillhandahållit konsumenten den lagligen krävda informationen om ångerrätten eller modellformuläret för återtagande, kommer reflektionsperioden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga reflektionsperioden som bestämdes i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.

Om entreprenören har tillhandahållit konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter inledningsdatum för den ursprungliga avkylningsperioden, kommer kylningsperioden att löpa ut 14 dagar efter den dag då konsumenten fick informationen.

Under reflektionsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han använder sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning till entreprenören, i enlighet med de rimliga och tydliga anvisningarna från entreprenören.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att tillkännage detta för företagaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste göra detta känt med hjälp av modellformen. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har återlämnats i tid, till exempel med bevis för leverans.

ARTIKEL 7 - KOSTNADER FÖR ATT ÖVRIGA ÅTGÄRDENS RÄTT

Vid utövande av konsumentens ångerrätt kommer kostnaderna för retur inte överstiga returkostnaden.
Företagaren kommer att återbetala inköpsbeloppet så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter uttag, på samma sätt som användaren använde. Mottagande av handlaren eller slutgiltigt bevis på fullständig retur krävs.
Varje avskrivning av produkten orsakad av slarvig hantering kommer att bäras av konsumenten. Detta kan inte åberopas om företagaren inte har lämnat all lagstadgad information om ångerrätten. Detta måste göras innan köpeavtalet ingås.

ARTIKEL 8 - UTESLUTNING AV ÅTGÄRDENS RÄTT

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, eller åtminstone i tid för att ingå avtalet, och det gäller en av de produkter som anges i punkterna 2 och 3.
Uteslutning är endast möjlig för följande produkter:
som har fastställts av företagaren i överensstämmelse med konsumentens specifikationer
som är helt klart personliga.
som kan förstöra eller åldras snabbt;
vars pris är beroende av fluktuationer på den finansiella marknaden som företagaren inte har något inflytande på;
för enskilda tidningar och tidskrifter;
för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen;
för hygienprodukter som konsumenten har brutit tätningen på.

Uteslutning är endast möjlig för följande tjänster:
avseende boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
vars leverans började med konsumentens uttryckliga medgivande innan reflektionsperioden har löpt ut;
vad gäller vadslagning och lotterier

ARTIKEL 9 - PRIS

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom för prisförändringar på grund av förändringar i momssatser.

I motsats till föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över till rörliga priser. Denna länk till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är målpriser anges i erbjudandet.

Prisökningar inom tre månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser.

Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; eller
konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet den dag då prisökningen träder i kraft.

De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Alla priser är föremål för tryck- och skrivfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och skrivfel. Vid tryck- och skrivfel är företagaren inte skyldig att leverera produkten till fel pris.

ARTIKEL 10 - GARANTI OCH KONFORMITET

Företagaren garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns på dagen för avtalets ingående och / eller statliga förordningar. Om avtalas, garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheterna och påståenden som konsumenten kan hävda mot företagaren på grundval av avtalet. Detta förstås som en förpliktelse från företagaren, hans leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller fordringar som går utöver vad han enligt lag är skyldig att göra i händelse av att han inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Eventuella fel eller felaktiga levererade produkter måste rapporteras skriftligt till företagaren inom fyra veckor efter leverans. Återlämnandet av produkterna måste vara i originalförpackningen och i nytt skick.

Garantin gäller inte om:
Konsumenten har reparerat och / eller bearbetat de levererade produkterna själv eller har fått dem att reparera och / eller bearbetas av tredje part;
De levererade produkterna har utsatts för onormala omständigheter eller på annat sätt hanteras slarvigt eller strider mot entreprenörens anvisningar och / eller har behandlats på förpackningen;
Bristerna är helt eller delvis resultatet av regler som regeringen har gjort eller kommer att göra med avseende på arten eller kvaliteten på de använda materialen.

ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH PRESTANDA

Företagaren kommer att ta största möjliga omsorg när han får och implementerar beställningar på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

Leveransplatsen är adressen som konsumenten tillkännager företaget.

Med beaktande av vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt, men senast 30 dagar, såvida inte konsumenten har gått med på en längre leveransperiod. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att meddelas om detta senast 30 dagar efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnader. Konsumenten har inte rätt till ersättning.

Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte erhålla några rättigheter från angivna villkor. Överskridande av en period ger inte konsumenten rätt till ersättning.

Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter upplösningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer företagaren att försöka göra en ersättningsartikel tillgänglig. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. För utbytesartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell returleverans är för företagarens räkning.

Risken för skador och / eller förlust av produkter ligger hos entreprenören tills leveransen till konsumenten eller en förutbestämd representant som tillkännagivits för entreprenören, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

ARTIKEL 12 - VARNINGSTRANSAKTIONER: VARNING, AVSLUTNING OCH RENEWAL

Uppsägning

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, när som helst med vederbörlig hänsyn till de avtalade avbeställningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, när som helst vid utgången av den angivna terminen, med vederbörlig hänsyn till de avtalade avbeställningsreglerna och en uppsägningstid om minst högsta en månad.

Konsumenten kan de avtal som nämns i föregående stycken:
avbryta när som helst och inte begränsas till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
åtminstone avbryta på samma sätt som de ingick av honom;
Avbryt alltid med samma uppsägningstid som entreprenören har föreskrivit för sig själv.
Förnyelse

Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte tystnad förnyas eller förnyas under en viss period.

I motsats till föregående stycke, kan ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter stillastående förnyas under en fast period på högst tre månader, om konsumenten motsätter sig detta utökade avtal. kan avbryta slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett kontrakt som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till den ordinarie leveransen av produkter eller tjänster får endast förbli stillsamt för en obestämd tid om konsumenten kan avbryta när som helst med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid om högst tre månader om avtalet sträcker sig till den vanliga, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagligen, nyheter och veckotidningar och tidskrifter.

Ett avtal med en begränsad tid för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prövning eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte stillsamt och upphör automatiskt vid slutet av rättegången eller introduktionsperioden.
Dyr

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före slutet av den avtalade perioden.

ARTIKEL 13 - BETALNING

Om inget annat överenskommits, måste de belopp som konsumenten är skyldiga betalas inom sju arbetsdagar efter början av reflektionsperioden som avses i artikel 6 punkt 1. I händelse av ett avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period. efter att konsumenten har fått bekräftelse av avtalet.

Konsumenten har skyldigheten att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i tillhandahållna eller angivna betalningsuppgifter till företagaren.

I händelse av att konsumenten inte betalar, har företagaren rätten att, med förbehåll för lagliga begränsningar, ta ut de rimliga kostnader som konsumenten har gjort kända i förväg.

ARTIKEL 14 - KLAGANDEFÖRFARANDE

Företagaren har ett väl publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.

Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in helt och tydligt beskrivet för företagaren inom rimlig tid efter att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnats till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre behandlingstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med en bekräftelse på mottagandet och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningen.

ARTIKEL 15 - Tvist

Endast holländsk lag gäller för avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller.

ARTIKEL 16 - YTTERLIGARE ELLER Olika skillnader

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor kan inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

Gratis frakt inom Sverige
Online-butik certifierad
100% Tillfredsställelsesgaranti